Przejście przez przegrody oraz rozmieszczenie obejm

Bardzo istotnym szczegółem, który należy przestrzegać w czasie prac projektowych i wykonawczych, jest rozmieszczenie obejm montażowych. Na obrazie obok pokazano prawidłowe przejście przewodu niskoszumowego przez przegrodę budowlaną. Każde takie przejście powinno być zabezpieczone rękawem (3-5mm) z materiału zapewniającego izolację akustyczną (zapobieganie powstawaniu mostków akustycznych z elementami konstrukcyjnymi budynku - stropy, ściany) oraz przeciwwilgociową.

Obejmy

W celu zachowania wysokich właściwości akustycznych systemu dBlue należy go instalować wraz z do tego celu zaprojektowanymi obejmami akustycznymi. Obejmy akustyczne dla systemu dBlue produkowane są w dwóch rodzajach w zależności od średnicy rurociągu.

  • obejma specjalnej konstrukcji (rysunek A) - stosowana w średnicach: 50, 75, 90 oraz 110mm, mająca na celu prowadzenie podejść oraz głównych pionów kanalizacyjnych do średnicy 110mm.
  • obejma stalowa (rysunek B) - ze względu na duży ciężar rur i kształtek, przeznaczona do średnic 125 oraz 160mm, z przeznaczeniem do prowadzenia pionów i głównych przyłączy od budynku do kolektorów sanitarnych.

Prowadzenie głównych przyłączy wewnątrz budynku

Odcinki przyłączeniowe do zewnętrznych kolektorów kanalizacyjnych w zakresie średnic: 110, 125 i 160mm, mocowane do stropów budynku (najczęściej garaż, piwnica), powinny być wykonane za pomocą obejm stalowych - akustycznych z wkładką gumową przy użyciu śruby M-8. W tym przypadku rozstaw obejm, podobnie jak na innych kondygnacjach budynku wynosi 10xd.

Odcinki stabilizujące

  • Odcinek stabilizujący „krótki”. Przy wysokości pionów do 10 m zmianę kierunku z pionu w przyłącze kanalizacyjne poziome należy realizować za pomocą dwóch kolan 45 stopni oraz odcinka rury pomiędzy nimi L<240 mm w danej średnicy.
  • Odcinek stabilizujący „długi”. Przy wysokości pionów powyżej 10 m odcinek pomiędzy kolanami powinien mieć długość L=240 mm.

Osadzka kanalizacyjna

W wysokich budynkach powyżej siedmiu kondygnacji (przy założeniu, że standardowa wysokość kondygnacji to h=2,58 m wraz z grubością stropu), co 7-8 kondygnacji, idąc od najwyższego punktu pionu, w celu wyhamowania energii spadających z dużą prędkością ścieków wraz z domieszkami, należy wykonać tzw. odsadzki kanalizacyjne. Przykładową konfigurację dla danej średnicy pokazano na rysunku obok.

Kielich kompensacyjny

W pionach kanalizacyjnych montowanych np. do konstrukcji drewnianych lub w takich warunkach, gdzie istnieje możliwość wydłużania i skracania się pionu, należy zaprojektować kształtkę z wydłużonym kielichem zwaną kielichem kompensacyjnym. Montaż kielicha kompensacyjnego w pionie kanalizacyjnym powinien nastąpić w miejscu, gdzie zakładana jest kompensacja wydłużenia pionu kanalizacyjnego, większego niż w przypadku wydłużeń pochodzących od zmian temperaturowych otoczenia.

Pozioma zmiana kierunku przepływających ścieków

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy zmianie kierunku przepływu ścieków o kąt 90 stopni, prowadzenie przewodu wykonać przy użyciu kształtek w kącie 45stopni  w miejsce kształtki 90stopni. Tak łagodna zmiana kierunku przepływu wytraca energię przepływających ścieków czyniąc bardziej efektywnymi właściwości akustyczne systemu.

Pełna standaryzacja wymiarowa

Z myślą o łatwości wykonywania prac instalacyjnych oraz podłączenia systemu dBlue do innych systemów kanalizacyjnych, a także tych systemów do kanalizacji dBlue, zachowano pełną standaryzację wymiarową systemu zgodnie z normą EN 1451. Oznacza to wykonywanie standardowych połączeń we wszystkich średnicach bez potrzeby stosowania złączek adaptacyjnych dla niestandardowych średnic. System dBlue jest w pełni kompatybilny i doskonale łączy się z systemami kanalizacyjnymi z PP-HT, PVC, PE oraz żeliwa. Poniżej zamieszczono podstawowe przykłady połączeń.

© Nicoll Polska Sp. z o.o.   Polityka prywatności "Cookies"   Nota prawna