INFORMACJA O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Informujemy o planowanym połączeniu spółek NICOLL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Energetycznej 6 w Oleśnicy (56-400), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000013868, o kapitale zakładowym wynoszącym 47.734.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych), w którym jedyny wspólnik – spółka prawa belgijskiego pod firmą: ALIAXIS GROUP SA posiada 477.340 (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 47.734.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) (dalej: „Spółka Przejmująca”), oraz ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Annopol 4A w Warszawie (03-236), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000076905, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), w którym jedyny wspólnik – spółka prawa belgijskiego pod firmą: ALIAXIS GROUP SA, na podstawie umowy sprzedaży 100% udziałów zawartej w dniu 18.10.2018 r., posiada 6.000 (sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia Spółek został opublikowany na stronach internetowych obu Spółek: www.nicoll.pl oraz www.aliaxis-ui.pl

Dokumenty dot. połączenia spółek: